fbpx

Kursy online

Regulamin kursów
w Szkole Językowej Ling Talents

 

młoda kobieta-rozmowa-wideo-z-wielorasowymi-przyjaciółmi-podczas-izolacji-kwarantanny
 1. Kursy online odbywają się poprzez aplikację Zoom / Teams (wg zapisów umowy).
 2. Do realizacji kursu uczestnik potrzebuje komputera z dostępem do Internetu. Zalecana jest też kamerka.
 3. Na kursy całoroczne podpisywana jest umowa między szkołą Językową Ling Talents a uczestnikiem kursu lub jego rodzicem/opiekunem prawnym.
 4. Kursy online mogą być realizowane w grupach max. 6 osób, w parach lub indywidualnie.
 5. Do kursów całorocznych można dołączać przez cały rok szkolny z proporcjonalnie obniżoną opłatą.
 6. Opłata za naukę jest płatna w formie abonamentu za cały rok nauki. Istnieje możliwość płatności w dwóch równych ratach.
 7. W ramach abonamentu uczniowi przysługują lekcje w ilości zgodnej z wykupioną ofertą oraz z czasem realizacji ustalonym w umowie.
 8. W zależności od rodzaju kursu, lekcje są realizowane raz lub dwa razy w tygodniu w tygodniu. Kursy uwzględniają przerwy świąteczne i ferie.
 9. Na dedykowanej platformie kursu umieszczane są konspekty i nagrania audio z lekcji, które mogą posłużyć do powtórek lub uzupełnienia zaległości z opuszczonej przez ucznia lekcji. Przystępując do kursu, uczestnik lub jego opiekun prawny udziela zgody na nagrywanie audio z lekcji.
 10. Dostęp do platformy dostaje uczestnik i/lub jego rodzic/opiekun prawny na wskazane w umowie adresy e-mail.
 11. Za warunki techniczne oraz możliwość uczestniczenia w lekcji online odpowiada uczestnik i/lub jego rodzice lub opiekunowie prawni.
 12. Szkoła Językowa Ling Talents zastrzega sobie prawo do zmiany nauczyciela w trakcie trwania kursu.
 13. Szkoła Językowa Ling Talents po rozpoznaniu poziomu znajomości języka przez ucznia może zaproponować jego przeniesienie do innej grupy w uzgodnieniu z uczniem i/lub jego opiekunem prawnym.
 14. Opłat za kursy należy dokonywać przelewem na konto ING Bank Śląski 15 1050 1155 1000 0092 6148 4829 najpóźniej przed rozpoczęciem drugiej lekcji kursu (decyduje data wpływu pieniędzy na konto). W tytule płatności należy wpisać nazwę kursu / nr grupy oraz podać imię i nazwisko ucznia.
 15. W przypadku nieuiszczenia opłaty w określonym terminie, kandydat zostaje skreślony z listy uczestników kursu.
 16. Jako dowód wpłaty, zamawiający otrzymuje paragon z kasy fiskalnej (dla kursów online zdjęcie paragonu przesłane MMS-em lub za pomocą innego komunikatora).
 17. Szkoła Językowa Ling Talents oraz uczestnicy kursów lub ich opiekunowie prawni mają prawo wypowiedzenia umowy o naukę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przysługuje wówczas zwrot pieniędzy za lekcje przypadające po okresie wypowiedzenia proporcjonalnie do ilości niewykorzystanych lekcji.
 18. Kursy w Szkole Językowej Ling Talents są realizowane według podręczników wydawnictwa Pearson.
 19. Istnieje możliwość zaprojektowania kursu z dedykowanym programem, częstotliwością oraz czasem trwania. Wówczas cena jest ustalana indywidualnie. W sprawie takich kursów prosimy o kontakt ze szkołą przez e-mail bądź formularz kontaktowy.